Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci povinného testování

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků

v rámci povinného testování

    

Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace, Národní 1, 312 00 Plzeň, IČO: 70880093, adresa, IČO jako správce je povinen v souladu se zásadou transparentnosti informovat o zpracování osobních údajů. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento dokument slouží k řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování zaměstnanců a žáků na přítomnost nákazy COVID-19. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci správce.

Pověřencem je Ing. Jiří Baumruk, baumruk@plzen.eu

 

Osobní údaje zaměstnanců a žáků jsou zpracovávány za účelem předcházení dalšího šíření onemocnění Covid 19, plnění povinnosti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání podle § 29 školského zákona, resp. povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

 

Zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen obecné nařízení). Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

Testování je prováděno na základě mimořádného opatření č.j. MZDR14592/2021-2/MIN/KAN a MZDR14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021.

 

Evidence provedených testů obsahuje základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, u žáka může být uvedena i třída, a dále datum provedení testu a jeho výsledek, který je zpracováván z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví jako zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

 

Osobní údaje budou uchovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího testování a poté budou skartovány/zlikvidovány. Osobní údaje mohou být předány pouze orgánům ochrany veřejného zdraví. Správce nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí a není prováděno automatizované rozhodování včetně profilování.

 

Práva subjektu údajů se řídí ustanoveními čl.15 až 18 obecného nařízení. Dále má subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.

Design by SITMP